2020 U.S. Online Collegiate Rapid and Blitz Championships

2020 U.S. Online Collegiate Rapid and Blitz Championships

Saturday-Sunday, September 26-27, Online: https://collegiate.chess.stream/BLITZ CHAMPIONSHIP


STANFORD: Stanford University (stanford.edu)

#USCFNameRatingLichess HandleBye
114261574 SETH TALYANSKY2279stalyansky5Z,6Z
213573825 MIKHAIL MOLODYK1862mmolodyk
314409796 WYATT MORGAN1078wyatt176
Total Players: 3 ~ Average All Rating: 1739.67 ~ Average Top 4 Ratings: 1304.75