2020 U.S. Online Collegiate Rapid and Blitz Championships

2020 U.S. Online Collegiate Rapid and Blitz Championships

Saturday-Sunday, September 26-27, Online: https://collegiate.chess.stream/RAPID CHAMPIONSHIP


SDSU: San Diego State University (sdsu.edu)

#USCFNameRatingLichess HandleBye
113033458 ABHISHEK KYLASA1472aenews1Z,2Z,3Z,4Z,5Z
Total Players: 1 ~ Average All Rating: 1472.00 ~ Average Top 4 Ratings: 368.00